Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Lāči internetveikala lietošanas noteikumi

 

             Vispārējie noteikumi

 1. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Lietošanas noteikumi kļūst par starp Pircēja un Pārdevēja noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz www.laci.lv internetveikalā preču pasūtījumu, Lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šiem SIA Lāči internetveikala Lietošanas noteikumiem.
 2. Internetveikala Lietošanas noteikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz mūsu internetveikalā www.laci.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti, šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu līguma izbeigšanai.
 3. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes internetveikala www.laci.lv ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.
 4. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Lietošanas noteikumus. Pircējam, iepērkoties Internetveikalā, piemērojami Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Internetveikalā, tādēļ Pircējam ar Lietošanas noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Lietošanas noteikumu publicēšanas Internetveikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.
 5. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
 6. SIA Lāči internetveikala Lietošanas noteikumos lietotie termini:
  Pārdevējs - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.laci.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA "Lāči", reģistrācijas Nr. 40101006613, juridiskā adrese: "Benūžu – Skauģi", Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, kas piedāvā un pārdod preces Pircējam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  Pircējs – fiziskā persona, kas pasūta preces pie Pārdevēja, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Pārdevēju; juridiska persona, kas pasūta preces pie Pārdevēja;
  Internetveikals – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.laci.lv, kuru Pircējs izmanto pasūtījuma veikšanai.

  Reģistrācija un personas datu apstrāde
 7. Lai varētu izmantot Internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.
 8. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
 9. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.
 10. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli ar ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, Pircējs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām kuras Internetveikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli. Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta Internetveikalā, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Interneta veikalā.
 11. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati Internetveikalā tiek apstrādāti saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku, kuru var skatīt šeit. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
 12. Ja Pircējs izmanto Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Lietošanas noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Lietošanas noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Internetveikalu un izmantojot tā pakalpojumus.
 13. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no šo Lietošanas noteikumu izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus.
 14. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta marķējot atbilstošo lauku, atzīmējot, ka Pircējs piekrīt jaunumu, apsveikumu un mārketinga informācijas saņemšanai, norādot dzimšanas datumu pircējs piekrīt apsveikumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai dzimšanas dienā.
 15. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
 16. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas laikā Internetveikalā sniegtie personas dati tiks glabāti saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku. Dati, kas sniegti, iegādājoties preces vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei tiks glabāti saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku.
 17. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam saskaņā ar SIA Lāči internetveikala privātuma politiku, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus un neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, izņemot to glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai SIA Lāči internetveikala privātuma politikas noteikumus.

  Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi
 18. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12% vai 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
 19. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV21UNLA0055003117301 AS SEB banka līdz pasūtījuma saņemšanai vai piegādei.
 20. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta.
 21. Internetveikala piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas.

  Preču saņemšana un piegāde
 22. Pircējs var izvēlēties saņemt preces Pārdevēja telpās, kas norādītas Internetveikalā, vai izvēlēties, ka preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) uz Pircēja norādīto piegādes adresi.
 23. Ja preci piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers) uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam ir jāapmaksā piegādes maksa par kurjera pakalpojumiem (izmaksas skatīt Izmaksu tabulā). Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Preču izmēra, svara, veida un Pircēja norādītās piegādes adreses. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču summa pārsniedz 50.00 EUR.
 24. Piegādes tiek organizētas darba dienās un sestdienās.  Darba dienās piegādes laiks ir līdz 18-00. Sestdienā piegādes laiks ir no plkst.10.00-16.00.
 25. Pasūtot preces darba dienās līdz plkst. 9:00, piegāde tiks nodrošināta nākamajā darba dienā, pasūtot preces pēc plkst.9:00, preces tiks piegādātas aiznākamajā darba dienā, pasūtot preces sestdienā vai svētdienā, tās tiks piegādātas nākamās nedēļas otrdienā.
 26. Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.
 27. Ja Pircējs preci izņem Pārdevējā telpās, tad piegāde ir bez maksas.
 28. Piegādes maksas nosacījumi var tikt mainīti.
 29. Ja Pircējs ir juridiska persona, tad piegādi uz uzņēmuma adresi Pārdevējs var nodrošināt līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai. Ja uzņēmumam ir kopīga stāva recepcija, Pārdevējs var nodrošināt piegādi līdz tai.
 30. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču nodošanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.
 31. Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajām precēm, atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.
 32. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
 33. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.
 34. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.
 35. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda pasūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.
 36. Ja Pircējs izvēlas saņemt preces Pārdevēja telpās, tad pasūtījuma atbilstību pārbauda Pārdevēja personāla klātbūtnē.
 37. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī.

  Preču kvalitātes garantija, derīguma termiņš
 38. Pārdevējs vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm.
 39. Visu Internetveikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Informāciju par preču īpašībām, to  pareizību atbild preču ražotāji un izplatītāji, bet Pārdevējs ir atbildīgs tikai par pareizu šīs informācijas norādīšanu un nodošanu Pircējiem, ja vien normatīvie akti nenosaka citādāk.
 40. Pārdevējs neatbild par to, ka Internetveikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām Internetveikalā ir ilustratīva nozīme.
 41. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
 42. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: maize@laci.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

  Atteikuma tiesības
 43. Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas rakstveidā un nosūta pretenziju uz e-pasta adresi: maize@laci.lv, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci. Ja pretenzija ir pamatota, tad naudas atgriešanu būs uz Pircēja kontu, no kuras tika veikts pirkums. Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt.

  Informācijas apmaiņa
 44. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.
 45. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Internetveikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

  Beigu noteikumi
 46. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
 47. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 48. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.