Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

SIA Lāči internetveikala privātuma politiku

Tiešsaistes tirdzniecības vieta www.laci.lv īpašnieks ir SIA "Lāči", reģistrācijas Nr. 40101006613, juridiskā adrese: "Benūžu – Skauģi", Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Vispārējie noteikumi
1. Reģistrējoties vai aizpildot kontaktu formu bez reģistrācijas, vai piekrītot jaunumu saņemšanai interneta vietnē www.laci.lv (turpmāk – Datu ievade), Pircējs uztic SIA „Lāči” (turpmāk – Pārdevējs) savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt, atbilstoši šai SIA Lāči internetveikala privātuma politikas(turpmāk – Politika) un SIA Lāči internetveikala lietošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) noteiktajiem mērķiem, kā arī noteiktajā apjomā un veidā.
2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās nosacījumiem, mēs diemžēl nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot visus vai kādu no Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi).

3. Šajā Politikā pieejama visa informācija par to, kādus Pircēja personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kādam mērķim tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam un citu informāciju. Politika un Noteikumi var tikt mainīti, papildināti un atjaunoti. Personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kas jau ir identificēta.
4. Pārdevējs izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Pircēju personas datu drošību un lai datu apstrāde atbilstu datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.
5. Pārdevējs vāc un apstrādā Noteikumos minētos Pircēja personas datus atbilstoši šādiem juridiskiem pamatiem:
- Pircēja piekrišana Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem;
- Pārdevēja likumīgās intereses;
-  juridisko saistību pildīšanai.
Saskaņā ar tiesību aktos noteikto apjomu un Noteikumiem Pircēju datu apstrādei var tikt piemērots viens vai vairāki augstāk norādītie juridiskie pamati.

Reģistrācija, pārbaude, administrēšana un sadarbība
6. Veicot Datu ievadi un piekrītot Noteikumiem, Pircējs sniedz mums tālāk norādītos datus. Attiecīgo Datu ievades datu iesniegšana ir obligāta, jo, tos neiesniedzot, Pircējs nevarēs izmantot Pakalpojumus. Veicot Datu ievadi Pircējs apstiprina, ka norādītie Pircēja personas dati ir precīzi un pareizi un ka Pircējs nav jaunāks par 18 gadiem. Mēs neuzņemamies atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem iesniegtiem datiem.

Datu ievades procesā sniegtie dati: Pircēja vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, cita ar Pakalpojuma izpildi sniegtā informācija.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana izmantot Pakalpojumus atbilstoši Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: viss periods, kamēr Pircējs izmanto Pakalpojumus. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to Pārdevējs var uzglābāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.
7. Atbilstoši Pircēja ievadītajiem datiem Pārdevējs izveido unikālu profilu, pēc kura Pircēju identificēsim kā reģistrētu internetveikala www.laci.lv lietotāju, kas sniegs Pircējam iespēju izmantot reģistrētiem lietotājiem piemērotos Pakalpojumus saskaņā ar Noteikumu un šīs Politikas nosacījumiem, ja Pircējs būs izvēlējies kļūt par reģistrētu www.laci.lv pakalpojumu lietotāju. Ja Pircējs nav izvēlējies kļūt par www.laci.lv reģistrētu lietotāju, tiek izveidots unikāls profils www.laci.lv sistēmā, bet tas nav pieejams Pircējam izmantošanai.
8. Pēc Pircēja ievadītajiem datiem mēs Pircēju atpazīstam, ja Pircējs vēlas atjaunot vai mainīt savus datus, vēršas pie mums saistībā ar attiecīgās personīgās informācijas iesniegšanu, ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu un citos gadījumos.
9. Pircēja norādītos kontaktinformācijas datus (elektronisko pastu, tālruņa numuru) izmantojam sadarbībai ar Pircēju, atbildot uz Pircēja pieprasījumiem, piezīmēm, sniedzot svarīgu informāciju par Pakalpojumiem, to sniegšanu un šīs Politikas izmaiņām, sazinoties ar Pircēju, ja esat aizmirsis savus pirkumus vai radušies kādi sarežģījumus, kas saistīti ar veiktajiem darījumiem un citos līdzīgos gadījumos.
10. Būtiski, lai Pircēja norādītie dati būtu precīzi un pareizi. Ja Pircējs norādīs nepareizus vai neīstus datus, tos aizmirsīs vai neatjaunos, datiem mainoties, Pārdevējam var rasties grūtības nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu, kā arī var rasties citi sarežģījumi, īstenojot Pircēja tiesības. Pārdevējs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumu, kas Pircējam radīsies tā iemesla dēļ, ja būs norādīti nepareizi personas dati.
11. Ja mainās Pircēja iesniegtie dati, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs, sūtot ziņu e-pastā uz maize@laci.lv. Pieņemot Pircēja Datu ievadi, mēs uzskatām, ka Pircēja dati ir pareizi, bet visas Pircēja piekrišanas ir sniegtas saskaņā ar Pircēja brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Noteikumiem.

Pircēja konta administrēšana
12. Mēs apstrādājam Pircēja datus, lai varētu uzraudzīt un administrēt Pircēja kontu.
Datu kategorijas: interneta veikalā www.laci.lv reģistrēšanās laikā norādītie dati, pievienošanās kontam dati, darbības kontā, tai skaitā tehniskie pārlūkošanas dati (IP adrese, pievienošanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana izveidot un izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: visu periodu, kamēr Pircējs ir konta lietotājs. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem vai pretenzijām.
Pircēja piekrišanu izmantot kontu internetveikalā www.laci.lv mēs uzskatām par saņemtu, kad Pircējs veic Noteikumos noteiktās Datu ievadei un saglabāšanai nepieciešamās darbības.

Pircēja pirkuma datu apstrāde
13. Sniedzot Pircējam Pakalpojumus un dažādas priekšrocības – noslēdzot un pildot pirkšanas-pārdošanas līgumu, veicot naudas atmaksāšanu (ja Pircējs atgriež iegādāto preci), piešķirot atlaides u.c., paralēli Pircēja ievadītajiem datiem Pārdevējs apstrādā datus par Pircēja pirkuma operācijām (turpmāk – pirkuma dati).
Pakalpojumu administrēšanas mērķim apstrādājamie Pircēja pirkuma dati:
-    Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, paraksts (ja pats pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un piešķirtās atlaides, pirkumu apmaksas metode un maksājuma informācija.
Datu apstrādes pamats: Pircēja piekrišana izmantot kontu saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas.
Pirkuma datus glabājam 5 gadus pēc pirkuma operācijas veikšanas dienas, bet, termiņam beidzoties, tos izdzēšam.

Datu profilēšana, administrējot Pakalpojumu sniegšanu
14. Administrējot Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Noteikumos minētajiem mērķiem, mēs varam izmantot automatizētu vai manuālu personas datu (ieskaitot Pircēja pirkuma datus) analīzi un manuālu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot Pircēju profilēšanu. Mēs varam grupēt un analizēt Pircēja datus pēc Pircēja iegādātajām precēm ņemot vērā citas Pircējam raksturīgas pazīmes (piem., vārdu, dzīves vietu u.c. informāciju).
15. Pārdevēja veiktās Pircēju datu analīzes un profilēšanas darbības Pircēju neietekmē juridiski vai citā veidā. Tomēr, ja Pircējs iebilst pret Pircēju datu analīzi un profilēšanu šajā Politikas sadaļā minētajiem mērķiem, mēs pieņemtu un ņemtu vērā Pircēja iebildumus. Taču, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas prasības, Pircēja iebildumi var nozīmēt to, ka mēs nevarēsim sniegt Pircējam iespēju izmantot internetveikala www.laci.lv Pakalpojumus.

Piedāvājumu un informācijas sniegšana
16. Ja, veicot Datu ievadi, Pircējs piekrīt saņemt piedāvājumus un jaunumus, mēs apstrādājam Pircēja personas datus, sniedzot Pircējam šādus piedāvājumus un informāciju - jaunumu vēstules, informāciju par mūsu un mūsu partneru sniegtajiem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām, aicinām Pircējus piedalīties akcijās, loterijās un iegūt balvas u.c.
Piedāvājumu un informācijas sniegšanas mērķim apstrādājamie personas dati
Datu kategorijas: Pircēja vārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pircēja piekrišana saņemt piedāvājumus un informāciju.
Datu apstrādes termiņš: kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana saņemt piedāvājumus un jaunumus. Pircēja doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izteiktiem prasījumiem un pretenzijām.
17. Pircējs var jebkurā laikā nepiekrist un lūgt pārtraukt piedāvājumus un jaunumus saņemšanu, jebkurā brīdī no tiem atteikties, paziņojot par atteikšanos pa e-pastu maize@laci.lv vai tālruni 66047555. Pircēja atteikums saņemt piedāvājumus un jaunumus netraucēs izmantot Pakalpojumus.

Statistika, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpēte
18. Pārdevējs pastāvīgi strādā, lai mūsu produktu sortiments, akcijas, atlaides pēc iespējas labāk atbilstu mūsu Pircēju vajadzībām.
Statistikas, tirgus un mūsu Pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati ir pirkuma dati (ieskaitot pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumus, kopējo pirkumu cenu, piešķirto atlaižu summu).
Datu apstrādes juridiskais pamats: mūsu juridiskās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu mūsu darbību un radītu ieguvumus  Pircējam kā klientam.
Datu apstrādes termiņš: 5 gadi.
19. Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot mūsu uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, mēs izmantojam manuālu vai automatizētu datu analīzi. Analīzes laikā mēs izmantojam nepersonalizētus datus un neapstrādājam Pircēja vārdu, kontaktinformāciju un citu Pircēju individualizējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu klientu rīcības izpētes mērķim palīdz mums pieņemt svarīgus uzņēmējdarbības lēmumus par mūsu klientu vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu u.tml. Datu analīzes darbības neietekmē Pircēju likumīgās vai līdzīga rakstura intereses.

Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana
20. Mēs izmantosim Pircēju personas datus, atbildot uz Pircēju pieprasījumiem, sūdzībām, lūgumiem un administrējot Pircēju atsauksmes (turpmāk – Pieprasījums).
Statistikas, tirgus un mūsu pircēju rīcības izpētes mērķim apstrādājamie dati - vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese.
Pircēja Pieprasījuma saturs: gadījums, kura sakarā vēršaties, tā apstākļi, datums, vieta, Pircēja lūgums, prasība vai atsauksme, prece, cita Pieprasījumā sniegtā informācija.
Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un dati: piemēram, fotogrāfijas.
Datu apstrādes juridiskais pamats: Pārdevēja likumīgā pienākuma izpilde par lietotāju Pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu, kā arī Pārdevēja likumīgās intereses vērtēt Pircēju atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbības un sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Datu apstrādes termiņš: līdz 6 mēnešiem.
21. Pircēju datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Pircēju Pieprasījumu, sniegt Pircējam nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Pircēju jautājumiem, atrisināt Pircēju lūgumus un prasījumus. Pieprasījuma datus mēs analizējam, lai uzlabotu  Pircējiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ņemot vērā Pircēju viedokli.
22. Pircēju Pieprasījumu un ar to saistītos Pircēja datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Pircējam atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 12 mēnešiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas.
23. Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Pircēja datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un/vai stāsies spēkā gala lēmums.
24. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, datus iznīcināsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādas darbības veikšanai nepieciešamā laikā.
25. Visus Pircēju personas datus mēs iegūstam no Pircēja. Datu ievades datus Pircējs sniedz tiešā veidā, piemēram, aizpildot reģistrācijas formu, bet pirkuma datus – izmantojot Pakalpojumus. Pircēja datus iegūstam tiešā veidā no Pircēja arī tad, kad iesniedzat Pieprasījumu jebkādā izvēlētajā veidā: uzrakstot mums elektronisku vēstuli, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu tālruni. Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Pircēja Pieprasījuma izskatīšanai mums jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Pircēja Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un Pircēja Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt pirkuma operāciju datus, Pircēja konta lietošanas vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

Gadījumi, kad kādām trešajām personām tiek atklāti Pircēja datus
26. Pircēja datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt datu bāzu programmatūras piegādātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas sniedzēji. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Pircēja personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Pircēju datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.
27. Dati var tikt nodoti arī kompetentām varas vai tiesībsargājošām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai tām pieprasot un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem vai tiesību aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības.
28. Ja mēs izmantojam mājaslapas analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), ko lieto, lai noteiktu, kā Pircējs pārlūko internetveikalu www.laci.lv sniegto informāciju, ar Pircēja anonimizētajiem datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kas pamatojas uz šo informāciju un vērtē, kā tiek pārlūkota interneta vietne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus.
29. Pircēja personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Pircēja personas datus trešajām valstīm.
30. Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Pircējiem daudz tiesību, ko var brīvi izmantot, savukārt mums ir jānodrošina iespēja Pircējiem tās izmantot.

Tiesības iepazīties ar apstrādājamiem Pircēju personas datiem
31. Pircējam ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Pircēja personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Pircēja personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekām attiecībā uz Pircēju.

Tiesības labot personas datus
32. Ja ir mainījušies Pircēja dati vai redzams, ka mūsu apstrādājamā informācija par Pircēju ir neprecīza vai nepareiza, Pircējam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. Pircēju datu korekcijas var veikt vēršoties pie Pārdevēja un lūgt, lai Pircēja dati tiktu izlaboti.

Tiesības atsaukt piekrišanu
33. Tajos gadījumos, kad Pircēja datus apstrādājam saskaņā ar Pircēja piekrišanu, Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piemēram, Pircējs var jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Pircējam iespēju turpināt izmantot Pakalpojumus, bet tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt Pircējam noderīgus piedāvājumus.
34. Pircējs Piekrišanas var atsaukt sazinoties ar mums pa e-pastu maize@laci.lv vai tālruni 66047555.
35. Kad Pircēja piekrišana nebūs spēkā, tiks atsaukta vai anulēta, mēs ar Pircēja piekrišanu apstrādātos datus dzēšam.

Tiesības iesniegt sūdzību
36. Ja Pircējs uzskata, ka Pircēja datus apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Pircēju šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.
37. Ja Pircējs nebūs apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Pircēja domām, mēs nepildīsim saskaņā ar Pircēja lūgumu nepieciešamās darbības, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai.

Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar likumīgām interesēm
38. Pircējam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Pircēja kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārvaldītāja) likumīgo interešu līdzsvaru, Pircēja iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot Pircēja datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, mēs nevarēsim sniegt iespēju Pircējam turpināt izmantot Pakalpojumus. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu pa e-pastu maize@laci.lv.

Tiesības izdzēst datus
39. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes pamats u.c.), Pircējam ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Pircēja personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu pa e-pastu maize@laci.lv. Svarīgi atzīmēt, ka Pircēja konta dati tiks izdzēsti, bet pārējie dati – izdzēsti, ja Pircējs pārtrauks izmantot Pakalpojumus.

Tiesības ierobežot datu apstrādi
40. Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Pircējs apstrīd datu precizitāti, Pircējs iesniedz iebildumus par datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai u.c.), Pircējam tāpat ir tiesības ierobežot viņa datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Pircējam Pakalpojumu sniegšanu. Ja Pircējs vēlas izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku lūgumu pa e-pastu maize@laci.lv.

Lūgumu izskatīšanas kārtība
41. Lai aizsargātu Pircēju datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Pircēja lūgumu par datu sniegšanu vai citu Pircēja tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Pircēja identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Pircējam norādīt Pircēja reģistrācijas anketā vai citus Datu ievadē minētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Pircēja norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādīto kontaktu (īsziņas vai e-pastas veidā). Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Pircēja norādītie anketas dati nesakritīs ar reģistrācijas anketā norādītajiem datiem vai Pircējs neveiks autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Pircējs nav lūgto datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Pircēja iesniegto lūgumu.
42. Saņemot Pircēja lūgumu par jebkuru Pircēja tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Pircēja lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām sniegt Pircējam informāciju par darbībām, ko veicām saskaņā ar Pircēja iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Pircēju informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.
43. Ja Pircēja lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Pircējs lūgs atbildēt citā veidā. Mēs atteiksimies apmierināt Pircēja lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski Pircēju informējot.

Saziņas veidi internetveikalu www.laci.lv
44. Par visiem datu apstrādes jautājumiem ar mums var sazināties šādos veidos:
- ar elektroniskā pasta starpniecību: maize@laci.lv, pasutijumi@laci.lv;
- zvanot uz mūsu klientu tālruni: +371 20208650;
- pasta adrese: "Benūžu – Skauģi", Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
45. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Pircēju personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu piegādātāji tiek rūpīgi atlasīti, viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu Pircēju konfidencialitāti un nodrošinātu Pircēju personīgās informācijas drošību. Tomēr, Pircējam informācijas nodošanai izmantojot internetu vai mobilos sakarus, datu drošību nodošanas procesā nevaram garantēt, tāpēc jebkāda informācijas nodošana mums norādītos veidos tiek veikta uz Pircēja pašu atbildību.

Ilgāka datu uzglabāšana
46. Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Pircēju datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Pircēja datus iznīcināsim, bet Politikā norādītajos gadījumos – uzticami un neatjaunojami anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.
47. Ilgāka par speciāli šajā Politikā norādīto Pircēja personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
* tas nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un varētu īstenot savas tiesības;
* ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana;
* Pircēja dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
* pastāvot citiem tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem.

Sīkfaili un sīkdatnes
48. Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt un atcerēties lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.
49. Mēs izmantojam sīkfailus (tas ir neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu (piemēram, mobilo telefonu), kad apmeklē mūsu mājaslapu, un tiek saglabāts Pircēja pārlūkprogrammā). Sīkfails tiek nosūtīts uz Pircēja datoru vai citu iekārtu ar nolūku saglabāt datus, lai mēs varētu Pircēju kā Pakalpojumu lietotāju atpazīt brīdī, kad tas apmeklē mūsu mājaslapu. Ar sīkfailu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Pircēja pirkuma vēsturi, citus datus, ko savācāt Pakalpojumu izmantošanas laikā, ar Pircēja pārlūkošanu internetā. Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija ļauj Pircējam nodrošināt ērtāku pārlūkošanu, sniegt īpašus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu mājaslapas lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan mājaslapu, gan Pircēja apkalpošanu.
50. Mūsu mājaslapā tāpat tiek izmantoti trešās puses sīkfaili. Tie tiek lietoti, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi ar nolūku parādīt tieši attiecīgajam Pircējam paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu mājaslapu. Ja Pircēja pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo pušu sīkfailus, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savus sīkfailus Pircēja pārlūkprogrammā.
51. Internetveikalā www.laci.lv tiek izmantoti gan būtiskie sīkfaili (nodrošinot tīmekļa vietnes darbību vai atvieglojot vietnes izmantošanu), piemēram, filtrēšanas iestatījumi vai pierakstīšanās atgādinājums, kā arī analītiskās sīkdatnes. Internetveikals www.laci.lv izmanto Google Analytics sīkfailus. Tie tiek reģistrēti, kad internetveikals www.laci.lv izmanto Google Analytics – Google (turpmāk tekstā - Google) piedāvāto tīmekļa analīzes pakalpojumu, kas palīdz analizēt, kā tiek izmantota www.laci.lv internet vietne. Iepriekš minētie analītikas sīkfaili ļauj mums noteikt un skaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas tīmekļa vietnē tās lietošanas laikā. Tādējādi šo informāciju var izmantot profilēšanas nolūkos. Tas viss palīdz mums uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji atradīs to, ko viņi meklē viegli. Sīkdatnēs saņemtā informācija par šīs vietnes izmantošanu ir standarta informācija par lietotāja iestatījumiem, un Google to pārsūta un glabā kā anonīmu informāciju par apmeklētāja darbībām. Internetveikals www.laci.lv neizmantos un neļaus nevienai trešajai pusei izmantot statistiskās analīzes rīku, lai izsekotu vai savāktu jebkādu informāciju, kas ļauj identificēt šīs vietnes apmeklētājus. Google var nodot informāciju, ko Google Analytics savākusi trešajām personām, kā to paredz likums, vai ja šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vārdā. Saskaņā ar Google Analytics pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem Google nesaista Pircēja IP adresi ar jebkādu citu Google rīcībā esošu informāciju.
52. Jūs varat atrast informāciju par to, kā sīkfailus var izdzēst no datora šeit (https://www.aboutcookies.org/). Informējam, ka sīkdatņu dzēšana var negatīvi ietekmēt internetveikala www.laci.lv izmantošanu.

Politikas spēkā esamība, izmaiņas
53. Šī Politika ir spēkā no 2020. gada 25. maija. Ja mainīsim Politiku, publicēsim tās atjaunoto versiju interntveikalā www.laci.lv.